powrót
Regulamin - vouchery

I. Warunki ogólne

Pojęcia użyte w Regulaminie Daczy Puchacza oznaczają:

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (za pomocą poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Daczy Puchacza, z siedzibą w Starym Osiecznie 30, 65-522, Stare Osieczno.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w Daczy Duchacza, zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 5. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 6. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

II. Zasady korzystania z vouchera

 1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w za pośrednictwem strony internetowej www.daczapuchacza.pl, emailowo ([email protected]) lub telefonicznie pod numerem +48 506 109 229.
 2. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub przelewem, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 4. Dacza Puchacza ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy upłynął termin ważności Vouchera.
 5. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 14 dni przez przyjazdem. W innym przypadku Voucher traci ważność.

III. Rozliczenia i reklamacje voucherów

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera może otrzymać fakturę VAT.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Daczę Puchacza na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest mailowe potwierdzenie zakupu Vouchera.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.daczapuchacza.pl/vouchery-i-pakiety/. Dacza Puchacza ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Dacza Puchacza zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej www.daczapuchacza.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zarezerwuj