powrót
Regulamin

1. [definicje]

Pojęcia użyte w Regulaminie Daczy Puchacza oznaczają:

 • Dacza – ośrodek Dacza Puchacza prowadzony przez HousExpert Agencja Nieruchomości sp. z o.o.,
 • Gospodarz – HousExert Agencja Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-846) przy ul. J. Kochanowskiego 1/3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000598184, NIP: 7831736552, REGON: 363547817,
 • Gość – każda osoba fizyczna przebywająca na terenie Daczy.

2. [postanowienia ogólne]

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Daczy.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Daczy Puchacza.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Gościem a Gospodarzem.

3. [zasady rezerwacji, koszty pobytu]

 1. Udostępnienie Jurty wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 2. Rezerwacje przyjmuje się wyłącznie telefonicznie pod numerem +48 506 109 229, drogą e-mailową pod adresem [email protected], za pośrednictwem zakładki Rezerwacje na stronie internetowej www.daczapuchacza.pl lub za pośrednictwem portali umożliwiających rezerwację obiektu.
 3. Rezerwacja wymaga dokonania przedpłaty w wysokości całości opłaty za pobyt. Przedpłaty dokonuje się na rachunek bankowy Daczy o numerze: 61 1090 1476 0000 0001 3228 0422. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni od dnia uzyskania informacji na temat dostępności jurty w danym terminie.
 4. W przypadku braku płatności w terminie, rezerwacja nie zostanie potwierdzona. W przypadku, gdy płatność wpłynie w terminie późniejszym Dacza zastrzega sobie prawo do jej zwrotu wraz z informacją o nieprzyjęciu rezerwacji z uwagi na upływ terminu płatności. Rekomendowane jest przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres: [email protected].
 5. Po zaksięgowaniu płatności, na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji. Z momentem otrzymania e- maila z potwierdzeniem rezerwacji dochodzi między stronami do zawarcia umowy.
 6. Anulowanie rezerwacji na ponad 14 dni przed terminem rezerwacji uprawnia Gościa do zwrotu 30 % wpłaconej kwoty przedpłaty. Anulowanie rezerwacji na mniej niż 14 dni przed terminem rezerwacji powoduje, iż przedpłata nie jest zwracana, a Gość ma prawo do rezerwacji nowego terminu przez okres 1 roku od dnia anulowania rezerwacji.
 7. W przypadku rezerwacji przynajmniej 2 jurt, pobierana jest kaucja w wysokości 500 PLN, która zwracana się w momencie wymeldowania, o ile nie doszło do wyrządzenia szkód w jurcie oraz na terenie Daczy.
 8. Dla rezerwacji grupowych (minumum dwie jurty) obowiązuje dodatkowa opłata za sprzątanie, w wysokości 200 PLN, uiszczana przelewem na konto, przed przyjazdem.
 9. Dacza zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji oraz przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył postanowienia Regulaminu.

4. [zameldowanie i wymeldowanie]

 1. Jurty wynajmowane są na pełne doby. Doba zaczyna się od godziny 15.00
  w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Przyjazd Gościa po godzinie 22:00 jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem. W przypadku braku przyjazdu do godz. 22:00 oraz braku uzgodnienia nowej godziny przyjazdu, Gospodarz ma prawo do anulowania rezerwacji, bez obowiązku zwrotu zapłaty oraz odszkodowania.
 3. Przedłużenie pobytu powyżej godz. 11.00 jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z Gospodarzem, najpóźniej w dniu zameldowania. Brak uzgodnienia w tym zakresie i korzystanie z jurty po godz. 11.00 w dzień wyjazdu, spowodowuje naliczenie opłaty za kolejną dobę.
 4. W przypadku skrócenia pobytu dokonana opłata nie jest zwracana.
 5. Jakiekolwiek przedmioty (za wyjątkiem artykułów spożywczych) pozostawione w jurcie będą przechowywane w obiekcie przez okres 1 miesiąca. Jeżeli w tym terminie Gość się po nie nie zgłosi, zostaną poddane utylizacji.
 6. Gospodarzowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do jurty, w przypadku nieuregulowania płatności za pobyt lub innych, wynikających z Regulaminu.
 7. Gość opuszczający jurtę powinien zamknąć zasłony, sprawdzić i wyłączyć
  z prądu urządzenia elektryczne, zakręcić krany, a także jeżeli korzystał z piecyka – pozostawić go zamknięty razem z zamkniętą szufladą na popiół, fajerką
  i szyberkiem.
 8. Przy wymeldowaniu należy zamknąć drzwi jurty na klucz, a klucz włożyć do skrzynki, która znajduje się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo należy zamknąć świetlik elektryczny oraz pozostawić wygaszony i zamknięty piecyk.

5. [zasady korzystania z jurty, zwierzęta]

 1. Jurty są przeznaczone dla 4 osób (w tym dzieci). Posiadają 2 miejsca do spania w sypialni oraz 2 miejsca na rozkładanej sofie. Niedozwolone jest przebywanie w jurcie więcej osób niż wskazano powyżej, bez uprzedniej zgody Gospodarza.
 2. Gość nie może udostępniać jurty osobom trzecim, nawet jeżeli nie skończył się jego okres najmu.
 3. Osoby, które nie zostały uwzględnione w rezerwacji, nie mogą przebywać na terenie Daczy, nawet jako osoby zaproszone przez Gościa. W takim przypadku Gospodarz ma prawo pobrać dodatkową opłatę za każdą osobę nieuwzględnioną w rezerwacji w wysokości 250 PLN za dobę.
 4. W jurtach oraz na tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
  W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 1500 PLN.
 5. Zakazane jest wprowadzania jakichkolwiek zmian w wyposażeniu jurty, za wyjątkiem drobnych przestawień mebli czy wyposażenia, co Gość wykonuje na własne ryzyko.
 6. W przypadku zauważenia lub spowodowania usterki w wyposażeniu jurty, Gość jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Gospodarza, który w miarę możliwości postara się ją niezwłocznie usunąć, o ile usterka uniemożliwia korzystanie z jurty.
 7. Na życzenie Gościa możliwe jest odpłatne zamówienie kosza z lokalnymi produktami.
 8. Zwierzęta domowe, za wyjątkiem kotów, są akceptowane.
 9. Przyjazd ze zwierzęciem winien być wcześniej ustalony z Gospodarzem.
 10. Właściciel jest zobowiązany do przywiezienia dla zwierzaka: posłania, misek oraz wszelkich innych niezbędnych zwierzęciu rzeczy.
 11. Kanapy, koce, naczynia ani żadne inne wyposażenie jurty nie może być wykorzystane przez zwierzaka ani jemu przekazane. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 500 PLN.
 12. Za psa pobierana jest dodatkowa, jednorazowa opłata w wysokości 100 PLN.
 13. Na terenie Daczy nie są akceptowane psy rasy powszechnie uznawanych za niebezpieczne czy też mieszanki tych ras.
 14. Właściciel ma obowiązek trzymania zwierzęcia w taki sposób by nie stanowił niebezpieczeństwa dla innych osób przebywających na terenie Daczy. Gospodarz zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości posiadających zwierzęta, która stanowią zagrożenie dla innych Gości, bez jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu oraz bez zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.
 15. Właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim psie. Gospodarz ma prawo obciążyć Gościa, który się do tego nie dostosuje może zostać obciążony opłatą w wysokości 200 PLN.
 16. Właściciel ponosi wszelką odpowiedzialność za swoje zwierzę.

6. [zasady ogólne]

 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godz. 7:00. Wszyscy Goście są zobowiązani do powstrzymywania się od aktywności mogących zakłócić ciszę nocną.
 2. Z uwagi na położenie Daczy i jej walory przyrodnicze, zakazane jest nadmierne hałasowanie na terenie Daczy.
 3. Dacza jest miejscem wypoczynki i relaksu – wszyscy Goście zobowiązani są do korzystania z Daczy w sposób niezakłócający spokoju pozostałych Gości.
 4. W przypadku naruszenia pkt 1-3 powyżej, Gość zostanie poproszony
  o opuszczenie Daczy, bez prawa do zwrotu zapłaty oraz odszkodowania.
 5. W jurcie nie wolno używać żadnych urządzeń typu grzejnik, grzałka, palnik
  z uwagi na ochronę przeciwpożarową.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz przechowywania oraz spożywania zakazanych prawem środków odurzających. Naruszenie tego zakazu spowoduje wydalenie Gościa z Daczy, bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty oraz odszkodowania, oraz powiadomienie Policji.
 7. W jurtach nie można przechowywać materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych oraz innych niebezpiecznych typu broń, amunicja.
 8. Ze względów bezpieczeństwa części wspólne obiektu są objęte monitoringiem wizyjnym.
 9. Zakazane jest rozpalenie ognisk oraz korzystanie z grilla poza miejscem wyznaczonym. Przed opuszczeniem terenu ogniska, ognisko należy ugasić wodą.
 10. Do użytku Gości jest sauna oraz balia. Należy z nich korzystać zgodnie
  z instrukcją dostępną w jurcie. Korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność Gościa.

7. [odpowiedzialność stron]

 1. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 2. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
  w pojeździe oraz żywe zwierzęta.
 3. Dzieci do 18. roku życia mogą przybywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia oraz zniszczenia wyposażenia jurty oraz samej jurty, a także wszelkich innych urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie Daczy.
 5. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Gospodarza
  o wystąpieniu szkody, bez względu na to z czyjej winy ona powstała.
  W przypadku gdy brak niezwłocznego powiadomienia spowoduje zwiększenie szkody, Gość będzie ponosił za to odpowiedzialność.
 6. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, Gospodarz ma prawo obciążyć Gościa kosztami jej naprawienia. W przypadku braku danych karty Gościa, Gość będzie zobowiązany do zapłaty kosztów na podstawie wystosowanego wezwania.
 7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Gospodarz ma prawo nakazać Gościowi opuszczenie Daczy bez prawa do zwrotu opłaty za pobyt oraz odszkodowania.

8. [dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Gości jest Gospodarz - HousExpert Agencja Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Gościa dane osobowe były bezpieczne. Można się z nami skontaktować w następujący sposób listownie na adres: ul. J. Kochanowskiego 1/3B, 60-846 Poznań, za pośrednictwem e-mail: [email protected]
 2. Dane osobowe Gości będziemy przetwarzać:
  - w celu zawarcia i wykonania umowy, a także kontaktowania się w celach związanych z wykonaniem tej umowy. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  - w celu ochrony osób i naszego mienia oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas usług – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Będziemy przekazywać dane osobowe Gościa podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne (IT), hostingodawcom, naszym współpracownikom i podmiotom prowadzącym dla nas obsługę księgową.
 4. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie
  z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie.
 5. Będziemy przechowywać dane osobowe do momentu wygaśnięcia przysługujących nam roszczeń związanych z wykonaniem umowy. Przechowujemy również dane osobowe przez okres, który wynika
  z wykonywania przez nas obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych)
  w celu umożliwienia weryfikacji ich wypełnienia przez organy publiczne.
 6. W zakresie danych z monitoringu wizyjnego będziemy przechowywać je przez maksymalny okres trzech miesięcy. Jednakże w przypadku, gdy nagrania z monitoringu będą mogły stanowić dowód w postępowaniu cywilnym, sądowym lub administracyjnym, okres ich przechowywania wydłuża się do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. W każdej chwili Gość ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Gość ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 10. Dodatkowo, w przypadku gdy dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, Gość ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
 11. Podanie przez Gościa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Wejście na teren naszego obiektu Dacza Puchacza spowoduje pozyskanie przez nas Państwa danych osobowych. Ich podanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla wejścia na teren naszego obiektu.
 12. Dane osobowe Gościa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będziemy również wykorzystywać ich do profilowania.

9. [postanowienia końcowe]

 1. Gospodarz dokłada wszelkich starań by pobyt Gościa spełniał jego oczekiwania. Wszelkie reklamacje są przyjmowane za pośrednictwem e-maila: [email protected].
 2. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej www.daczapuchacza.pl.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.daczapuchacza.pl oraz w każdej jurcie.
Zarezerwuj